Aanmelden openingsdans online

Aanmelden openingsdans online

Algemene Voorwaarden The Nature of Dance

Algemene Voorwaarden The Nature of Dance (Versie oktober 2022)
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van The Nature of Dance ook wel “OPENINGSDANS” hierna ook te noemen: OPENINGSDANS.
2. OPENINGSDANS heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot OPENINGSDANS locaties of door OPENINGSDANS gehuurde locaties te weigeren.
3. Bezoekers (leerlingen, gasten, deelnemers, bruidsparen etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in OPENINGSDANS te houden aan de huisregels van OPENINGSDANS evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
4. Bezoek aan OPENINGSDANS is geheel op eigen risico. De (directie van) OPENINGSDANS is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in OPENINGSDANS. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.
5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van OPENINGSDANS door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van OPENINGSDANS is uitsluitend toegestaan met toestemming van OPENINGSDANS. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
7. De deelnemer(s)/het bruidspaar en OPENINGSDANS stellen vast dat deze overeenkomst valt onder Nederlands recht en kwalificeert als een overeenkomst van opdracht.

Inschrijving
1. OPENINGSDANS heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een training.
2. Na inschrijving is/zijn de deelnemer(s)/het bruidspaar het volledige trainingsgeld verschuldigd. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
3. Tarieven worden indien er een verhoging van de index plaatsvindt jaarlijks per 1 januari aangepast conform de jaarlijkse Nederlandse Consumenten Prijs Index (2015=100) van het CBS. Indien er geen verhoging van de CPI is blijven de tarieven gelijk.
4. OPENINGSDANS mag een training annuleren indien er daartoe gegronde redenen zijn (waaronder overmachtssituaties). Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc. Ingeval van annulering door OPENINGSDANS voor de aanvang van de training heeft/hebben de deelnemer(s)/het bruidspaar recht op terugbetaling van het volledige trainingsgeld. Vindt annulering tijdens de training plaats op verzoek van OPENINGSDANS dan zal terugbetaling van het trainingsgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten trainingssessies. Wanneer de deelnemer(s)/het bruidspaar met reden van overmacht annuleert, zal het resterende bedrag van de nog niet afgenomen lessen min 85 euro administratiekosten worden gecrediteerd. Wanneer de deelnemer/het bruidspaar zonder geldige reden van overmacht annuleert, zal de cursist 100% van de afgenomen trainingssessies en 75% van het nog niet afgenomen deel van de trainingssessies verschuldigd zijn, zodat OPENINGSDANS hiermee haar lopende kosten kan voldoen.
5. De deelnemer(s)/het bruidspaar verplicht(en) zich tot het kenbaar maken aan elke afzonderlijke trainer van relevante informatie over medische indicaties, lichamelijke beperkingen en/of klachten en medicijngebruik welke van belang kunnen zijn voor deelname aan de trainingssessies.
6. Bij verwachte extreme weersomstandigheden (temperaturen boven 35 graden Celsius) worden in overleg met de cursist de lesafspraken verzet naar een koelere dag. Voor buiten afspraken geldt dat we aanhouden boven het vriespunt (temperaturen boven 0 graden Celcius) wanneer het kouder is worden in overleg de afspraken verzet naar een warmere dag.

De cursussen, workshops, pakketten en demonstraties
1. Bij inschrijving dient/dienen de deelnemer(s)/het bruidspaar op de hoogte te worden gesteld van:
• de globale inhoud van de training, de workshop, het pakket of de demonstratie. • het aantal trainingssessies in geval van pakketten of een training.
• de tijdsduur van een trainingssessie, deze is 55, 85 of 110 minuten • de aanvang van de trainingssessies
• de frequentie van de trainingssessies • eventuele overige verplichtingen (hieronder weergegeven)
2. De training dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe door OPENINGSDANS aangewezen trainer.
3. Voor de reeds geplande afspraken geldt een annuleringstermijn van 48 uur voor aanvang van uw afspraak, tenzij u door ziekte, bijzondere of gewichtige omstandigheden verhinderd bent, in dat geval dient de deelnemer/het bruidspaar OPENINGSDANS daarvan op de hoogte te stellen. In geval van annulering 48 uur voor aanvang van de afspraak krijgt de deelnemer/het bruidspaar de mogelijkheid om deze afspraak op een ander tijdstip in te halen. Dit betreft geen annulering van het pakket of het aantal afgenomen trainingssessies. Mocht de afspraak niet afgemeld zijn of zonder geldige reden minder dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak afgemeld zijn dan gaat de afspraak van het tegoed van het pakket af of wanneer het een proefles/intake/kennismakingsgesprek betreft wordt er een bedrag van 85 euro in rekening gebracht (ongeacht of het een betaalde of een onbetaalde proefles was) 

Overige verplichtingen
1. De tariefstelling en de inhoud van de trainingen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is deelnemer(s)/bruidsparen tevens ten strengste verboden om de inhoud tijdens en/of na afloop van de training op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te delen met anderen. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) deelnemer(s)/het bruidspaar zich tot het betalen van een boete van minimaal € 10.000,- per overtreding aan OPENINGSDANS, onverlet een verdere schadeclaim van OPENINGSDANS en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
2. Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: Indien de (voormalige) deelnemer(s)/het bruidspaar op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 3) is vervat.
3. Van trainingen met de bedoeling de inhoud commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de deelnemer(s)/het bruidspaar en OPENINGSDANS dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de inhoud afgestemd op commercieel gebruik door de deelnemer(s)/het bruidspaar.
4. Bij het te laat voldoen van (een termijn van) het verschuldigde bedrag behouden wij ons het recht € 20,- administratiekosten in rekening te brengen plus de rente over het uitstaande bedrag. Wanneer de automatische incasso van het verschuldigde bedrag tweemaal mislukt en nog een derde keer opnieuw gedaan moet worden wordt daarvoor door OPENINGSDANS aan de deelnemer(s)/het bruidspaar € 20,- administratiekosten in rekening gebracht per daaropvolgende poging (maximaal 1x per maand).
5. OPENINGSDANS blijft ten alle tijden economisch en juridisch eigenaar van auteursrechten met betrekking tot de choreografie en de inhoud van trainingen en daarvan gemaakte audio en/of video-opnamen. Het is niet toegestaan om audio en/of video opnamen openbaar te maken op wat voor wijze dan ook. Bij overtreding van dit verbod verplicht(en) de (voormalige) deelnemer(s)/het bruidspaar zich tot het betalen van een boete van minimaal € 10.000,- per overtreding aan OPENINGSDANS, onverlet een verdere schadeclaim van OPENINGSDANS en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde openbaarmaking. Elke individuele deelnemer is hiervoor voor het gehele bedrag aansprakelijk totdat dit is voldaan.
6. De deelnemer(s)/het bruidspaar plant (plannen) zelf zo spoedig mogelijk na aanmelding de afspraken in het online afspraken systeem via de website van OPENINGSDANS.
7. De deelnemer(s)/het bruidspaar verplicht(en) zich tot betaling van alle producten en diensten bij de aanmelding. Indien de deelnemer(s)/het bruidspaar de producten of diensten op een later moment niet wenst (wensen) te af te nemen, zonder dat er sprake is van overmacht dan kan/kunnen de deelnemer(s)/het bruidspaar dit kenbaar maken, de betalingsverplichting van het totaalbedrag aan afgenomen producten en diensten komt daarmee niet te vervallen.
8. Betalingsproblemen deelnemer(s)/het bruidspaar - Indien om wat voor reden dan ook meer dan 1 jaar na de factuurdatum het volledige factuurbedrag nog niet aan OPENINGSDANS is betaald wordt het openstaande bedrag omgezet in een rentedragende lening waarover een rentepercentage geldt van 10% op jaarbasis. De termijn waarover rente dient te worden betaald gaat in op de vervaldatum van de factuur (14 dagen na factuurdatum). De deelnemer(s)/het bruidspaar wordt/worden op deze wijze door OPENINGSDANS alsnog in de gelegenheid gesteld om binnen 60 maanden na factuurdatum het volledige bedrag, vermeerderd met rente af te betalen zonder dat een incassoprocedure behoeft te worden opgestart. Zo lang er door de deelnemer(s)/het bruidspaar minimaal 1/48 deel plus rente maandelijks wordt betaald met een minimum termijnbedrag van € 25,- per maand op de bankrekening van OPENINGSDANS kan inschakelen van een incassobureau achterwege blijven. Wanneer betaling in een bepaalde maand uitblijft wordt, zolang er nog een bedrag open staat door OPENINGSDANS het incassoproces hervat.
9. Annulering door de deelnemer(s)/het bruidspaar kan alleen in geval van ernstige overmacht. Bij overmacht om medische reden(en) dient een verklaring van onafhankelijk arts te worden ingediend bij OPENINGSDANS zodat beoordeeld kan worden of er werkelijk sprake is van zodanige medische problemen dat geen deel meer kan worden genomen aan de training en dat ook na het herstel hervatten van de training niet meer mogelijk is voor op de voorzijde aangegeven trouwdatum. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de deelnemer(s)/het bruidspaar.
10. Geheimhouding – de deelnemer(s)/het bruidspaar zullen alle gemaakte afspraken en informatie die verstrekt wordt bij de intake, het aanbod van producten en diensten en met betrekking tot trainingsinhoud geheimhouden. Indien geheimhouding niet in acht is genomen staat hierop een boete van € 1.000,- per gebeurtenis, onverlet een eventuele aanvullende schadeclaim van OPENINGSDANS op de deelnemer(s)/het bruidspaar.
11. Deelnemer(s)/het bruidspaar heeft(hebben) voor het aanmelden vastgesteld dat er voldoende tijd is om de afspraken te doen binnen het rooster van OPENINGSDANS en te oefenen voor de aangegeven trouwdatum.
12. Bij schade aan gehuurde apparatuur dient/dienen de deelnemer(s)/het bruidspaar dit te melden. Tevens dient/dienen deelnemer(s)/het bruidspaar zorg te dragen voor een vergoeding van de schade én eventuele aanvullende kosten om tijdelijke vervangende apparatuur in te huren voor andere klanten van OPENINGSDANS.
13. Wanneer OPENINGSDANS ingeschakeld wordt voor het maken van video-opnames van de openingsdans zal de/zullen de deelnemer(s)/het bruidspaar afspreken met fotografen en videografen dat zij de instructies opvolgen van OPENINGSDANS rondom en tijdens de openingsdans. De deelnemer(s)/het bruidspaar zorgt/zorgen er voor dat fotografen en gasten niet flitsen tijdens de openingsdans en nemen een verzoek om dit niet te doen op in de (voor)aankondiging(en) ook als deze niet door OPENINGSDANS wordt/worden ingesproken.

Privacy
1. Wij gaan met zorg om met de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens en eventuele videobeelden. U kunt op verzoek inzage krijgen in uw eigen persoonlijke gegevens.
2. Voor gebruik van videobeelden voor promotiedoeleinden dient u zelf vooraf specifieke toestemming te geven. Indien deze toestemming ontbreekt zullen er geen foto’s en/of videobeelden op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.
3. Indien u in een later stadium alsnog uw toestemming wilt intrekken kunt u dit ons schriftelijk kenbaar maken. Wij zullen dan in overleg binnen een redelijke termijn foto’s en of videobeelden uit de promoties verwijderen. In geen geval kan dit betekenen dat een promotieactie per direct volledig zal moeten worden stopgezet (u gunt ons de tijd om vervangende foto en/of videomaterialen op te nemen in onze promotie).


Privacy Statement

The Nature of Dance / OPENINGSDANS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Nature of Dance / OPENINGSDANS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als The Nature of Dance / OPENINGSDANS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht of het aangaan daarvan;

Uw persoonsgegevens worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van relaties worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de opdracht en de ontvangen opdrachtbevestiging

Uw persoonsgegevens worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en diensten aanbod

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief of aanmaken van een gratis account op de website.

Uw persoonsgegevens worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; Facebook, Pinterest, Instagram, account aanmaken via de website.

Uw persoonsgegevens worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers en stagiaires worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst of overeenkomst met stagiaires.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst of stage overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden door The Nature of Dance / OPENINGSDANS} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van incasso en deurwaardersdiensten
 • Het verzorgen van de systemen voor planning van afspraken
 • Het verzorgen van online data opslag
 • Het verzorgen van juridische diensten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

The Nature of Dance / OPENINGSDANS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens The Nature of Dance / OPENINGSDANS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. De kosten van een dergelijk verzoek komen voor uw rekening.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

The Nature of Dance / OPENINGSDANS

Marieke van Diggele / Vincent Verbeek

Tollensstraat 42a/b

3035 NJ Rotterdam

Info@thenatureofdance.nl